Przejdź do treści
IMG_1039-scaled.jpg

telefon:  +48 (32) 419 63 00
e-mail:  ops@krzyzanowice.pl
www: http://ops.krzyzanowice.pl/

Kierownik: Beata Kisiel
Godziny urzędowania: 

poniedziałek: od 7.00 do 15.00

wtorek: od 7.00 do 15.00

środa: od 7.00 do 15.00

czwartek: od 8.00 do 17.00

piątek: od 7.00 do 14.00 

Do głównych zadań realizowanych przez Ośrodek należy:

 • przyznawanie i wypłata świadczeń z pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy tj.m.in zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe,
 • przyznawanie i wypłata świadczeń należących do zadań zleconych tj. zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • dożywianie dzieci,
 • udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym,
 • praca socjalna,
 • realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym udzielanie pomocy w formie asystentury rodzinnej,
 • realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta,
 • sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu,
 • pokrywanie kosztów na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
 • ustalanie uprawnień i wypłata świadczeń rodzinnych oraz opiekuńczych,
 • ustalanie uprawnień i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • wypłata stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłków szkolnych,
 • wydawanie Karty Dużej Rodziny,
 • wydawanie zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”
 • ustalanie uprawnień do dodatku gazowego,
 • realizacja rządowych programów na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych tj. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” , „Opieka wytchnieniowa” oraz „Korpus wsparcia seniora”.