Przejdź do treści

Gmina Krzyżanowice realizuje obecnie pięć projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych – wsparciem objęte są szkoły w Zabełkowie, Chałupkach, Bieńkowicach, Tworkowie oraz w Krzyżanowicach. Głównym celem projektów jest podniesiecie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, matematyczno – technicznych oraz języków obcych.

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość projektów to 1.266.796,46 zł, a dofinansowanie wynosi 90%, co daje kwotę 1.140.116,81 zł.

Szczegółowy opis projektów i zadań realizowanych w poszczególnych szkołach naszej gminy:

  1. W świecie wiedzy – nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chałupkach”


Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
Wartość projektu: 162 613,13 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 146 351,82 zł


Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u 32 uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Chałupkach, poprzez aktywny udział w zajęciach rozwijających wprowadzających w świat eksperymentowania i odkrywania w okresie 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia: 

Rodzaj zajęć
Zajęcia rozwijające z geografii metodą eksperymentu dla klas 4-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające z chemii metodą eksperymentu dla klas 7-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające z fizyki metodą eksperymentu dla klas 7-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające z biologii metodą eksperymentu dla klas 5-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
  1. Wiedza naszą mocną stroną – Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach”

Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 271 962,08 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 244 765,87 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u 64 uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach, poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych
i rozwijających oraz większe wykorzystanie metod praktycznego nauczania, w tym eksperymentu w procesie edukacyjnym, w okresie 01.07.2020 – 30.06.2021r.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć
Zajęcia rozwijające z chemii metodą eksperymentu dla klas 7-8 2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 60h
Zajęcia rozwijające z biologii metodą eksperymentu dla klas 5-8 2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 60h
Zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami eksperymentu dla klas 5-8 2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 60h
Zajęcia z robotyki dla klas 5-7. 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas 4-8. 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
  1. Szkoła twórczych rozwiązań – uczeń zdolny w Szkole Podstawowej – zajęcia rozwijające w Tworkowie”

Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 242 728,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 218 455,20 zł

Celem głównym projektu jest realizacja kompleksowych działań na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych: matematycznych, przyrodniczo-geograficznych, biologiczno-chemicznych i językowych 48 uczniów szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Tworkowie, poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych, rozwijających a także tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Zwiększenie dostępności
i podniesienie efektywności kształcenia przedmiotów ścisłych i językowych, umiejętności pracy zespołowej, rozwijania dodatkowych zainteresowań wzmacniających potencjał edukacyjny uczniów w okresie 01.07.2020 – 30.06.2021r.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

Rodzaje zajęć
Zajęcia rozwijające przyrodniczo-geograficzne metodą eksperymentu dla klas 4-8. 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h  
Zajęcia rozwijające biologiczno -chemiczne metodą eksperymentu klas 5-8. 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h  
Zajęcia rozwijające matematyczno-fizyczne metodą eksperymentu dla klas 7-8. 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h  
Zajęcia rozwijające matematyczne metodą eksperymentu z dla klas 4-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h  
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas 4-8. 2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 60h  
  1. Kompetencje kluczowe naszą przyszłością – zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach”

Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 299.117,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 269.205,30 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności kształcenia i kompetencji kluczowych 64 uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicki, poprzez nauczanie eksperymentalne przedmiotów przyrodniczych i matematyki, rozwijanie kompetencji językowych oraz stworzenie w szkole odpowiednich warunków do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia w okresie 01.07.2020 – 30.06.2021r.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć
Zajęcia rozwijające z geografii z eksperymentem dla klas 4-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające chemiczno- biologiczne metodą eksperymentu dla klas 6-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające z fizyki   metodą eksperymentu dla klas 7-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami eksperymentu dla klas 5-8 3 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 90h
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas 4-8. 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla klas 4-8. 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
  1. Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania- zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabełkowie”

Czas realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 290 376,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 261 338,62 zł

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych
z matematyką oraz języka obcego u 56 uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Zabełkowie poprzez uczestnictwo w zajęciach, w których główną nauczania jest nauczanie przez doświadczenie (eksperyment) z wykorzystaniem nowopowstałej klasopracowni chemicznej oraz doposażenia pracowni geograficznej, fizycznej i pracowni matematycznej
w okresie 01.07.2020-30.06.2021 r.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

Rodzaj zajęć
Zajęcia rozwijające z geografii metodą eksperymentu dla klas 4-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające z chemii metodą eksperymentu dla klas 7-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające z fizyki metodą eksperymentu dla klas 7-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zaj. rozwijające z matematyki metodą eksperymentu z dla klas 4-8 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zaj. rozwijające z przyrody metodą eksperymentu z dla klasy 4 1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 30h
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas 4-8 2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) – 30 godz. na gr – łącznie 60h

Grupy docelowe zostały wybrane na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej szkół, analizy dokumentów tj. analizy wyników ewaluacji oraz analizy wywiadów z rodzicami i uczniami szkoły. Diagnoza wskazała zakres koniecznych do realizacji zajęć, które w ramach projektu zostaną zrealizowane. Przygotowana została przez kadrę pedagogiczną oraz Dyrekcję i zatwierdzona przez organ prowadzący.

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego