Przejdź do treści

Miejsce złożenia wniosku/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
biuro nr 1  

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek – środa    7:00 – 15:00

czwartek   8:00 – 17:00

piątek  7:00 – 14:00

Kto może zostać przedsiębiorcą:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione (z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopię, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.

Terminy:

Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Uwaga! Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

Opłaty:

Wniosek jest wolny od opłat.

Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  • OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + ważny Dowód Osobisty lub ważny Paszport;
  • przez PEŁNOMOCNIKA;
   • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
   • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
  • WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy.
  • SAMODZIELNIE za pośrednictwem strony biznes.gov.pl  logowanie jest możliwe przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-Dowodu.

Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem akceptowanym przez system CEIDG i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, w ciągu 1 dnia roboczego od podpisania wniosku (dla obywateli Unii Europejskiej), lub w ciągu 30 dni od podpisania wniosku (dla osób spoza Unii). Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał aktualne dane. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować za pośrednictwem strony www.biznes.gov.pl

 1. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku – numery się nie zmienią).
 2. Zgłoszenie się do ubezpieczania:
 • składając odpowiedni formularz / formularze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych  w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS oraz na stronie biznes.gov.pl
 • załączając odpowiedni druk ZUS do wniosku CEIDG-1 – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS oraz biznes.gov.pl).

Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: rejestracji VAT – formularz VAT-R, kasy fiskalnej czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej przed datą rozpoczęcia. Więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US oraz  na stronie www.biznes.gov.pl