Przejdź do treści
Ewidencja ludności
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL
 • Pełnomocnictwo
 • Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Zgłoszenie pobytu stałego
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć ważny dowód osobisty. Osobom, które ukończyły 12 lat, wydawane są e-dowody z odciskami palców i podpisem. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjny, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste pokój nr 22 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o uzyskanie dowodu osobistego (należy wydrukować jako dokument dwustronny, w formacie A4,
 • dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),
 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,

Odbiór dowodu osobistego:

Dowód odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Dowód osobisty osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadający ograniczoną zdolność prawną odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającą zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

 • nie ukończyła 5 roku życia,
 • ukończyła 5 rok życia i nie ukończyła 12 roku życia, jeśli osoba była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie gminy,

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku:

– zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany nazwiska),

– utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

– jeśli doszło do takiej  zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia  rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy).

Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Szczegółowe informację dostępne są na stronie obywatel.gov.pl

https://obywatel.gov.pl/pl/dokumenty-i-dane-osobowe

Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców). 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (składa się na załączonym formularzu i powinien zawierać):

– wskazanie podstawy prawnej – konkretny przepis prawa, który zobowiązuje do posiadania numeru PESEL

 1. Dowód osobisty bądź paszport
 2. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty:

 • 17 zł opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę można wnieść na konto bankowe Urzędu Gminy Krzyżanowice nr rachunku 44  8474  0007  2001 0000 0013 0011 lub przy składaniu wniosku w Kasie Urzędu Gminy Krzyżanowice.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjny, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste pok. 22

Dodatkowe informacje:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia nadaje numer PESEL –  w stosunku do dzieci osób, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 i 3, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy nadaje numer PESEL – w stosunku do osób, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem dzieci, o których mowa w pkt 1;
 • organ wydający polski dokument tożsamości nadaje numer PESEL – w stosunku do osób, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 2;
 • organ wydający dowód osobisty nadaje numer PESEL – w stosunku do osób, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 1;
 • organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy – w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w pkt 1-3.

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców (cudzoziemcy planujący pobyt powyżej 90 dni muszą najpóźniej 30 dnia od przyjazdu do Polski dokonać meldunku).

Informacje szczegółowe dostępne na stronie:

https://obywatel.gov.pl/meldunek/obowiazek-meldunkowy?isLogin=0

Obowiązku meldunkowego można dokonać:

– osobiście w Referacie Organizacyjnym, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste pok. 22,

– elektronicznie – na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeń meldunkowych (wydrukowany jako dokument dwustronny)
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu ( w oryginale),
 3. Dowód osobisty
 4. Pełnomocnictwo w formie pisemnej w przypadku działania przez pełnomocnika.

Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca działa przez pełnomocnika).

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wymeldowanie postępowanie administracyjne.

Właściciel mieszkania może zgłosić chęć wymeldowania osoby z danej nieruchomości, jeśli osoba ta wyprowadziła się na stałe i nie dopełniła obowiązku wymeldowania.

Wniosek należy złożyć w Referacie Organizacyjnym, Ewidencja Ludności i Dowody osobiste pok. 22.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym,
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu ( w oryginale),
 3. Dowód uiszczenia wpłaty za wydanie decyzji,
 4. Pełnomocnictwo w formie pisemnej w przypadku działania przez pełnomocnika.

Opłaty:

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji,

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca działa przez pełnomocnika).

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji w sprawie o wymeldowanie osoby. Termin załatwienia sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy, termin ten może zostać wydłużony.

Przez udostępnianie danych jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjny, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste pok. 22

Opłaty:

31 zł – opłata za udostępnianie danych jednostkowych

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez  pełnomocnika)

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę można wnieść na konto bankowe Urzędu Gminy Krzyżanowice nr rachunku: 23 8474 0007 2001 0000 0013 0001.

Szczegółowe informacje:

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały/czasowy lub jego brak. Wniosek o uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych należy złożyć w Referacie Organizacyjnym, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste pok. 22.

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument potwierdzający tożsamość
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Opłaty:

17zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę można wnieść na konto bankowe Urzędu Gminy Krzyżanowice nr rachunku 44  8474  0007  2001 0000 0013 0011 lub przy składaniu wniosku w Kasie Urzędu Gminy Krzyżanowice.

Szczegółowe informacje:

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Urząd Stanu Cywilnego
 • Podanie o wydanie aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach biuro nr 17 – dla dzieci urodzonych na terenie gminy Krzyżanowice.

Wymagane dokumenty:
Dowody osobiste rodziców do wglądu
Karta urodzenia

Opłaty:
Nie podlega opłatom.

Uwagi:
1. Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka.
2. Dziecko martwo urodzone należy zgłosić w terminie 3 dni od sporządzenia karty martwego urodzenia dziecka.
3. Dziecku można nadać dwa imiona. Zgodnie z wymogami prawnymi nie mogą to być imiona ośmieszające, nieprzyzwoite lub w formie zdrobniałej.
4. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani ojciec, matka lub pełnomocnik.

Podstawa prawna:
1. art. 52-59 ustawy z dnia 28.11.2014 r- prawo o aktach stanu cywilnego
 ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm.)
2. art. 62, 73, 75, 88, 89, 91 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
Dowody osobiste do wglądu
Jeżeli ślub ma się odbyć poza lokalem USC – wniosek o udzielenie ślubu w miejscu wskazanym przez nupturientów

Termin załatwienia:
Ślub cywilny może się odbyć po upływie miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 84 zł
1000 zł – ustawowa opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC

Uwagi:
W przypadku ślubu z cudzoziemcem należy przedłożyć dokumenty dodatkowe (kawaler- akt urodzenia, rozwiedziony -akt urodzenia oraz akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, wdowiec – akt urodzenia oraz akt małżeństwa i akt zgonu żony). Cudzoziemiec przedkłada zaświadczenie zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa . Gdy obcokrajowiec nie ma możliwości złożenia tego dokumentu musi przedstawić prawomocne postanowieni sądu o zwolnieniu od jego złożenia. Wszystkie dokumenty  powinny być na drukach wielojęzycznych lub przedłożone z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.  Narzeczeni zapewniają udział tłumacza podczas składania zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz podczas składania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Podstawa prawna:
1. art. 76-78, 84-85 ustawy z dnia 28.11.2014 r- prawo o aktach stanu cywilnego
 ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm.)
2. art. 1, 3-7, 9, 25 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach biuro nr 17 – dla zgonów, które nastąpiły na terenie gminy Krzyżanowice.

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wydana przez lekarza
2. Dowód osobisty osoby zmarłej
3. Paszport ( w przypadku zgonu cudzoziemca)
4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Opłaty:
1 egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu wydawany jest bezpłatnie.

Uwagi:
Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia zgonu.

Podstawa prawna:
art. 92-94 ustawy z dnia 28.11.2014 r- prawo o aktach stanu cywilnego
 ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty do wglądu

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 11 zł

Uwagi:
Oświadczenie można złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia orzeczenia o rozwodzie.

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty do wglądu
Wniosek wraz z uzasadnieniem

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 39 zł

Podstawa prawna:
1. art. 76 ustawy z dnia 28.11.2014 r- prawo o aktach stanu cywilnego
 ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm.)
2. art. 4 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty do wglądu

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 84 zł tytułem sporządzenia aktu małżeństwa
Zaświadczenie – wolne od opłat

Uwagi:
Sporządzenie aktu małżeństwa następuje po dostarczeniu zaświadczenia przez duchownego

Podstawa prawna:
1. art. 81 ustawy z dnia 28.11.2014 r- prawo o aktach stanu cywilnego
 ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm.)
2. Art. 4 1- 58 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.)
3. art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i  RP z dnia 28.07.1993r

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty do wglądu
Wniosek
Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 38 zł

Uwagi:
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia

Podstawa prawna:
1. art. 83 ustawy z dnia 28.11.2014 r- prawo o aktach stanu cywilnego
 ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego w Krzyżanowicach biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty do wglądu
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu.
Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski (lub na druku wielojęzycznym)
Pełnomocnictwo jeżeli wniosek składa pełnomocnik

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 50 zł
Opłata za pełnomocnictwo 17 zł

Uwagi:
Akt nie zawierający wszystkich danych wymaganych w świetle prawa polskiego można uzupełnić w trybie art. 37 prawa o aktach stanu cywilnego.

Przy wpisywaniu aktu małżeństwa jeżeli zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożyli oświadczeń w sprawie swojego nazwiska mogą je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu do polskiego rejestru. Małżonkowie mogą również złożyć oświadczenia o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
Na wniosek małżonków kierownik usc może dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej.
Wpisanie aktu urodzenia nie skutkuje czynnością urzędowego nadania numeru PESEL.

Podstawa prawna:

Art. 104-107 ustawy z dnia 28.11.2014 r- prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 20222, poz. 1681 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego – biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek
2.    Dowód osobisty lub paszport do wglądu.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 38 zł

Uwagi:
Zaświadczenia wydawane jest tylko osobie, której dotyczy. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty wydania.

Podstawa prawna:

Art.  44 ustawy z dnia 28.11.2014 r –  prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U.
z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego – biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego
2.Dokumenty potwierdzające zdarzenie lub jego uwierzytelniona kopia
3.Dowód osobisty lub paszport do wglądu

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 39 zł

Uwagi:
Odtwarza się treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego
a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.

Podstawa prawna:
Art. 109 ustawy z dnia 28.11.2014 r  – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm. )

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego – biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
2.Dowód osobisty lub paszport do wglądu

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 39 zł

Uwagi:
Uzupełnienie dokonuje się na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego rodzaju aktu
i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Podstawa prawna:
Art. 37 ustawy z dnia 28.11.2014 r  – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm. )

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego – biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
2.Dowód osobisty lub paszport do wglądu

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 39 zł

Uwagi:
Sprostowaniu podlega akt stanu cywilnego zawierający dane niezgodne
z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego  lub
 z innymi aktami o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

Podstawa prawna:
Art. 35 ustawy z dnia 28.11.2014 r  – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm. )

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego – biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
1.Dowód osobisty lub paszport do wglądu
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa (jeżeli uznający chce otrzymać zaświadczenie).

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej

Uwagi:
Można uznać ojcostwo wobec dziecka urodzonego lub poczętego. Przy sporządzaniu protokołu o uznanie ojcostwa musi być obecna matka dziecka. Jeżeli dziecko w chwili uznania ukończyło 13 lat potrzebna jest zgoda dziecka.

Podstawa prawna:
Art. 63-64 ustawy z dnia 28.11.2014 r  – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm. )

Art. 72-83 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
z 2020 poz. 1359 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego – biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
1.Dowód osobisty lub paszport do wglądu
2. Wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia (osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez pełnomocnika).

Opłaty:
Odpis skrócony lub wielojęzyczny – 22 zł
Odpis zupełny – 33 zł

Uwagi:
Odpisy i zaświadczenia wydaje się:
– osobie, której akt dotyczy, jej wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi, opiekunowi, przedstawicielowi ustawowemu
– innym osobom, które wykażą interes prawny
– organizacjom społecznym, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji gdy przemawia za tym interes społeczny
-sąd, prokurator
– instytucja administracji publicznej

Podstawa prawna:
Art. 44-48 i 50 ustawy z dnia 28.11.2014 r  – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2022 r. poz. 12142 z późn. zm.)
Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8  września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego – biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
1.Dowód osobisty lub paszport rodziców do wglądu

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 11 zł

Uwagi:

Zmiany imienia dziecka poprzez złożenie oświadczenia o zmianie imienia rodzice mogą dokonać tyko w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia.

Podstawa prawna:
Art. 70 ustawy z dnia 28.11.2014 r  – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1681 z późn. zm. )

Miejsce załatwienia:
Urząd Stanu Cywilnego – biuro nr 17

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska. Wniosek powinien zawierać:
– dane osoby, której zmiana dotyczy (PESEL, dane osobowe, adres zamieszkania, adres do korespondencji)
– imię lub nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana
– uzasadnienie
– oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wniosku do innego     kierownika urzędu stanu cywilnego i że nie została wydana decyzja odmowna
– wskazanie urzędu stanu cywilnego c przechowującego akt urodzenia i akt małżeństwa
2.Dowód osobisty do wglądu

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 37 zł

Uwagi:

Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe  lub najwyżej dwa imiona. 

Zmiana imienia oznacza: 

 • zastąpienie wybranego imienia innym imieniem
 • zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie
 • dodanie drugiego imienia
 • zmianę pisowni imienia lub imion
 • zmianę kolejności imion

Zmiana nazwiska oznacza zmianę:

 • na inne nazwisko
 • zmianę pisowni nazwiska
 • zmianę nazwiska  ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego

Kiedy można zmienić imię lub nazwisko

Zmienić można imię lub nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka , a także można zmienić imię lub nazwisko na:

 • imię lub nazwisko używane
 • imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
 • imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa, którego obywatelstwo również się posiada

 Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny
 o tym nazwisku.  

Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula  wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic).

Rozciągnięcie zmiany nazwiska rodziców na małoletnie dzieci

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat w chwili zmiany nazwiska, wymagana jest jego zgoda.

 Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka:

 • osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą
 • w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
 • za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą

Uwaga !  W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Dziecko wyraża zgodę na zmianę swojego nazwiska:

 • osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą
 • w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
 • za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2021, poz. 1988)
Ustawa z 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775)


Podatki
 • Deklaracja na podatek leśny
 • Informacja o lasach
 • Załącznik do deklaracji o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
 • Załącznik o przedmiotach niepodlegających opodatkowaniu
 • Załącznik o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
 • Załącznik o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania
 • Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników
 • Informacja na podatek od nieruchomości
 • Informacja o nieruchomości i obiektach budowlanych
 • Załącznik do deklaracji od nieruchomości o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania
 • Załącznik do deklaracji od nieruchomości o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
 • Załącznik do nieruchomości o podmiotach podlegających opodatkowaniu
 • Załącznik do nieruchomości o podmiotach niepodlegających opodatkowaniu
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
 • Informacja na podatek rolny
 • Informacja o gruntach
 • Załącznik na podatek rolny o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
 • Załącznik o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania
 • Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników
 • Załącznik o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
 • Załącznik o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami lasów;

2) posiadaczami samoistnymi lasów;

3) użytkownikami wieczystymi lasów;

4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.
 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych – w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  • jest bez tytułu prawnego;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów.

Przedmiot opodatkowania

 1. Budynki lub ich części.
 2. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania np. rozbiórka budynku, zajęcie na działalność gospodarczą.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej mają obowiązek składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych – w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia, bez wezwania organu podatkowego.

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
 2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;
 • dzierżawcami, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informacje o gruntach sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od dnia zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania (np. zajęcie gruntów rolnych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza).
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
  1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych – w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Ulgi i zwolnienia udzielane na wniosek rolnika

Podatnikom podatku rolnego przysługuje na ich wniosek m.in.:

 1. Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  • zakup i zainstalowanie:
 1. a) deszczowni,
 2. b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
 3. c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjny.

 1. Zwolnienie gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha udzielane na okres 5 lat, po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.
 2. Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Rolnictwo, ochrona środowiska i gospodarka gruntami
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Formularz do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • Klauzula RODO do zezwoleń alkoholowych
 • Klauzula informacyjna do wniosków
 • Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży w roku ogólnym
 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 • Wniosek na wycinkę drzewa
 • Wniosek o dokonanie zmian w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu
 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego
 • Wniosek o podział nieruchomości
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wysprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych
 • Wniosek o wygaszenie zezwolenia
 • Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wniosek opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • Wniosek na piec
 • Wniosek o udzielenie dotacji na montaż kolektorów słonecznych pompy ciepła do celów ogrzewania ciepłej wody użytkowej
 • Zgłoszenie wycięcia drzewa – osoba fizyczna
 • Wniosek o przyznanie dotacji obejmującej częściowe pokrycie kosztów demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 • Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 1. Dowód osobisty
 2. Rozliczenie PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku
 3. Numer księgi wieczystej
 4. Rok oddania budynku do użytkowania
 5. Powierzchnia całkowita budynku w m2

Gospodarka przestrzenna
 • Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego/przebudowę istniejącego zjazdu
 • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy na po
 • Wniosek o wydanie zezwolenie na umieszczenie przyłącza/sieci/reklamy
 • Wniosek o utwardzenie terenu
 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Wniosek o wydanie zgody na wykonanie/remont/przebudowę przyłącza wód opadowych
 • Wniosek o przydział mieszkania komunalnego
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgodność z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
 • Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu zwykłego