Przejdź do treści

„READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” to tytuł polsko-czeskiego projektu, który został przeznaczony do dofinansowania z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wspólne zarzadzanie ryzykiem”.

W realizację projektu zaangażowanych jest 10 Partnerów: Euroregion Silesia jako partner wiodący projektu, 7 granicznych gmin z czeskiej strony (Sudice, Rohov, Strahovice, Chuchelna, Pist, Hat, Silherovice), i 2 gminy z polskiej strony (Krzyżanowice i Krzanowice). Projekt jest realizowany we współpracy z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Morawskośląskim Kraju, oddziałem miejscowy w Opavie, i Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Raciborzu.

Całkowite wydatki projektu zaplanowano na kwotę 1.092.863,00 EUR (tj. 4.480.738,00 PLN), natomiast dotacja przyznana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniesie 928.933,00 EUR (tj. 3.808.627,00 PLN), tj. 85% kwoty poniesionych wydatków.

Głównym celem projektu jest utworzenie wspólnego systemu ochrony pożarniczej terenów przygranicznych gmin Euroregionu Silesia, wraz z uzupełnieniem wyposażenia 22 jednostek ochotniczych straży pożarnych (7 czeskich, a 15 polskich) oraz ich przygotowania do wspólnego przeciwdziałania pożarom oraz skutkom klęsk żywiołowych na pograniczu. „System wspólnej ochrony”, pod tymi słowami kryje się kompatybilny system współdziałania jednostek z obu stron granicy. Projekt skupia się w głównej mierze na jednostkach ochotniczych straży pożarnych, gdyż to one stanowią filar systemu ochrony przeciwpożarowej na całym obszarze wspólnej części pogranicza.

W ramach projektu, którego realizację zaplanowano, aż do końca 2019 roku, planuje się zakup 4 nowych samochodów strażackich (2 dla polskich jednostek, a 2 dla czeskich), oraz wyposażenie i sprzęt osobisty strażaka dla 19 pozostałych jednostek. Dzięki projektowi nastąpi również wzrost poziomu transgranicznej gotowości do działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, co odbędzie się dzięki organizacji 4 ćwiczeń taktycznych, realizowanych naprzemiennie po polskiej i czeskiej stronie granicy, 2 turnusów szkoleniowych w Centralnej Szkole Pożarniczej Jánské Koupele w czasie którego realizowany będzie program pn. „Uniwersytet Strażaka Ochotnika”, zawierający elementy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Zwieńczeniem działań będą 2 wspólne spotkania przedstawicieli wszystkich regionalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Nierozerwalną częścią projektu jest również analiza systemu wspólnej ochrony pożarniczej gmin Euroregionu Silesia oraz opracowanie zwięzłego podręcznika wspólnej ochrony przeciwpożarowej, jako normy dla jednostek OSP prowadzących działania po drugiej stronie granicy.

Dla Gminy Krzyżanowice realizacja projektu oznacza zakup nowego, średniego wozu strażackiego, który trafi do OSP Zabełków. Poza tym, wszystkie pozostałe jednostki OSP w Gminie otrzymają nowy sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie osobiste dla strażaków. Całkowity koszt zakupu wyposażenia jaki trafi do strażaków z Gminy Krzyżanowice oraz koszt ich szkoleń to równowartość 1.170.054,00 PLN. Środki pochodzące z Unii Europejskiej pokryją aż 85% tych wydatków, tj. 994.546,00 PLN.