Przejdź do treści
Opublikowano: 07.06.2024
Wotum zaufania i absolutorium dla wójta
1717744814dsc_4481-.jpg
6 czerwca 2024 r. podczas sesji rady gminy wójt Grzegorz Utracki otrzymał od Rady Gminy Krzyżanowice wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Rada gminy przed podjęciem uchwały absolutoryjnej  zapoznała się zarówno z opinią komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu, jak i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Radni nie mieli żadnych uwag do raportu o stanie gminy jak również do wykonania budżetu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.