Przejdź do treści
Opublikowano: 10.07.2024
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334 z późn. zm.) Prezes Sadu Okręgowego w  Rybniku zwrócił się do Rady Gminy          w Krzyżanowicach z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 – 2027.

Rada Gminy w Krzyżanowicach wybierze:

 • 1 ławnika –  do Sądu Okręgowego w Rybniku     
 • 1 ławnika  – do Sądu Rejonowego  w Rybniku  w sprawach z zakresu prawa pracy    

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA  Z DNIEM 9 SIERPNIA 2024 ROKU.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami  nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

– prezesi właściwych sądów, ,

– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy Krzyżanowice.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie).

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się  również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji  dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny  być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z pięćdziesięciu osób.  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kandydat na ławnika jest zobowiązany ponieść koszty za badanie lekarskie oraz za wystawienie zaświadczenia lekarskiego, natomiast koszt związany z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz  aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia                           z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wypełnione karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu tj:

– poniedziałek – środa godz. od 7:00 do 15:00

– czwartek godz. od 8:00 do 17:00

– piątek godz. od 7:00 do 14:00

w Biurze Rady Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5 – pok. 123, tel.  32/4194050 wew. 139,                     a także można przesłać pocztą na adres:  Rada Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5,   47-450 Krzyżanowice

Formularz  karty zgłoszeniowej oraz innych wymaganych załączników dostępny jest w Biurze Rady Gminy, można także pobrać poniżej.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po dniu  9 sierpnia 2024 roku, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z innymi wymaganymi załącznikami
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie ławnika nr 1
 • Oświadczenie ławnika nr 2
 • Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika