Przejdź do treści
Opublikowano: 03.04.2024
Zaproszenie do składania ofert cenowych na doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice

Gmina Krzyżanowice zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. „Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice” w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki wymagane do złożenia oferty znajdują się u dołu strony. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice”.   

Oferty należy składać do pok. nr 15 Urzędu Gminy w Krzyżanowicach, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice do dnia 15.04.2024r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Załączniki do pobrania
  • zaproszenie do składania ofert i opis przedmiotu zamówienia
  • oferta
  • oświadczenie wykonawcy
  • wykaz zrealizowanych usług